توسل به حضرت حجة علیه السلام جهت گشایش هر کارى

بسیار مجرب است . هفتاد مرتبه بگوید:

یا اللّه یا محمد یا على یا فاطمه یا صاحب الزمان ادرکنى و لاتهلکنى